Economic Factors and Political Strategies - The Defeat of the Revisionists in Mandatory Palestine

סימול עבודת המחקר : כ8 - 82

שם המחבר: Weisbrod Lilly
שנה לועזית: 1982
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

הגורמים הכלכליים לכשלון האלקטורלי של התנועה הרביזיוניסטית
בארץ-ישראל המנדטורית. כניסת התנועה הרביזיוניסטית לכנסת ישראל
והועד הלאומי בעקבות העליה הרביעית, צעדי תנועת העבודה נגד האיום
הרביזיוניסטי ותגובת הנגד הרביזיוניסטית בהקשר למצב הכלכלי בארץ-
ישראל: המיתון בשנים 1928-1926, ההתיצבות 1932-1929 והפריחה של
1936-1933.