הפעילות החינוכית בלח"י.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 66

שם המחבר: צמרת צבי
שנה לועזית: 1974
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

חתך סוציולוגי של חברי הלח"י מבחינה תנועתית, עדתית, השכלתית
וישובית. תהליך הקבלה למחתרת והקמת מחלקת הנוער. השפעתם החינוכית
של מנהיגי הלח"י - יאיר, יצחק שמיר, נתן ילין-מור וישראל אלדד.
החינוך האידאולוגי והחינוך הצבאי. הארגון הפורמלי והבלתי פורמלי
של המחתרת. בחינה ונתוח של מהות החינוך בלח"י ומידת הצלחתו.
נספח: ברית החשמונאים - תולדות התנועה ויחסיה עם הלח"י, המבנה
הארגוני שלה ופעילותה החינוכית.