אלטלנה - מרכישתה ועד הפלגתה ב-11/6/1948

סימול עבודת המחקר : כ8 - 59

שם המחבר: גיל ניסים
שנה לועזית: 1977
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

השפעת היחסים בין מפקדת האצ"ל ומטה האצ"ל לגולה על רכישת האניה
והפלגתה: היחסים בין המפקדה והמטה לגולה בשנים 1948-1946, חילוקי
הדעות ביניהם לאחר הכרזת האו"ם מכ"ט בנובמבר. יחסי המפקדה עם
ההגנה והממשלה הזמנית, ההסכם על פרוק האצ"ל וגיוס חבריו לצה"ל.
רכישת האניה והכנתה להפלגה, רכישת הנשק, גיוס וארגון הלוחמים.
נספחים: רשימת העדויות, מבחר מחליפת המכתבים בין המפקדה והמטה
לגולה בשנים 1948-1946, מפתח שמות וכינויים, לוח תאריכים.
תקציר באנגלית.