Ends and Means - Ben Gurion and the Irgun Dissidents

סימול עבודת המחקר : כ8 - 40

שם המחבר: CARDA VI
שנה לועזית: 1971
שם המוסד : ריוורסייד סיטי קולג'.
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

בחינה ביקורתית של פרשת אלטלנה והצדקת הטבעתה כאמצעי הכרחי לשם
הקמת צבא ישראלי מאוחד.
סקירה של הכוחות היהודים הלוחמים ערב מלחמת העצמאות: ההגנה,
האצ"ל, הפלמ"ח ולח"י. תאור ההתרחשויות בפרשת אלטלנה. בחינת יחסו
של בן גוריון כלפי האצ"ל תוך השוואה ליחסו לפלמ"ח.