David Raziel, The Man and His Times

סימול עבודת המחקר : כ8 - 32

שם המחבר: Levine Daniel
שנה לועזית: 1969
שם המוסד : אוניברסיטת ישיבה
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

תולדות חייו של דוד רזיאל. הקמת ההגנה, הפלוג והקמת האצ"ל.
המבנה הארגוני של האצ"ל בראשיתו. תגובת הישוב והאצ"ל למאורעות
תרצ"ו-תרצ"ט. יחסי האצ"ל עם ההגנה ועם הצה"ר. הפלוג באצ"ל והקמת
לח"י.