הארגון הצבאי הלאומי בירושלים מיום כ"ט בנובמבר 1947 עד לפרוקו ביום 21.9.1948.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 30

שם המחבר: אופיר יהושע
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

טיוטה למחקר הכוללת ארועים רק עד ינואר 1948.
יחסי האצ"ל וההגנה בשלהי 1947. השפעת הכרזת האו"ם מכ"ט בנובמבר
1947 על מדיניות האצ"ל בכלל ובנוגע לירושלים בפרט. מבנה האצ"ל
באותה תקופה. פעולות האצ"ל בירושלים בדצמבר 1947 וינואר 1948
והערכותה למלחמה בערבים.