The Renaissance of Jewish Identity in the Soviet Union

סימול עבודת המחקר : כ8 - 26

שם המחבר: ZOROFF EPHRAIM
שנה לועזית: 1972
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

תאור ונתוח של תופעת תחית התודעה היהודית בקרב יהודי ברית-
המועצות ותפקידה של ישראל בכך. ציטוטים ממסמכים, מכתבים ושירים
שהוברחו מברית-המועצות. סקירה הסטורית - היהודים תחת שלטון
הצארים ותחת השלטון הסובייטי. הרכבה ומספרה של יהדות רוסיה בעת
כתיבת העבודה.