המפלגה הרביזיוניסטית הארץ-ישראלית 1935-1925 - מאבקה של המפלגה על ההגמוניה בחברה הישובית.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 25

שם המחבר: רוט דניאלה
שנה לועזית: 1972
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

הגורמים הארגונים-מוסדים לכשלון הצה"ר במאבק על ההגמוניה בחברה
הישובית, מול הצלחתה של תנועת הפועלים. המבנה הארגוני של הצה"ר.
יחסי הצה"ר העולמי והצה"ר ארץ-ישראל. יחס הצה"ר להסתדרות הציונית
הצה"ר ארץ-ישראל - השתלטות האקטיביסטים והמכסימליסטים, היחס
למוסדות הישוב, הרקע להקמת הסתדרות העובדים הלאומית וקופת חולים
לאומית, הכשלון במאבק על הנהגת הישוב על רקע אי היכולת להשיג בני
ברית מקרב הישוב האזרחי: הציונים הכלליים, תנועת המזרחי והישוב
הישן.