Strategical Considerations Concerning the Battle of Ramle - Lydda - Latrun During the Israeli War of Independence.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 21/ 3

שם המחבר: WINOGRAD LEE
שנה לועזית: 1972
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: מחקר

תוכן

האסטרטגיה הפוליטית והצבאית של הבריטים והלגיון הערבי ושל האצ"ל,
הפלמ"ח וההגנה בקרב רמלה. התוצאות הפוליטיות והצבאיות של הקרב.
נספחים שונים בקשר לחזית המרכזית של מלחמת העצמאות.