הפולמוס בישוב היהודי בארץ-ישראל על תכנית החלוקה (דו"ח ועדת פיל, יולי 1937).

סימול עבודת המחקר : כ8 - 20

שם המחבר: אליאש שולמית
שנה לועזית: 1971
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

הצעת החלוקה של ועדת פיל ומקורותיה. הפולמוס בין שוללי ומחיבי
ההצעה בישוב. ההבדל בין תגובת השמאל, הרביזיוניסטים, הציונות
הדתית והחרדים להצעה. החלטות הקונגרס הציוני העשרים והמועצה
החמישית של הסוכנות בקשר להצעת החלוקה. יחסי הצ"ח וההסתדרות
הציונית על רקע ההצעה. מסקנות ועדת וודהד.