The Revisionist Movement - A Sociological Approach

סימול עבודת המחקר : כ8 - 17

שם המחבר: KANAREK RABINOVICI SHEILA
שנה לועזית: 1955
שם המוסד : אוניברסיטת ניו-יורק
סוג עבודת המחקר: עבודת גמר למ.א

תוכן

ניתוח סוציולוגי של התנועה הרביזיוניסטית - הצגת הצה"ר כתנועה
הציונית היחידה ששאפה להתרחק מהמסורת היהודית וראתה בשינוי
פסיכולוגי וחברתי מוחלט של היהודים את הדרך היחידה להקמת מדינה
יהודית. בחינת ההיסטוריה, האידאולוגיה, המצע והמבנה של הצה"ר תוך
דגש על מרכזיותו וחשיבותו של זאב ז'בוטינסקי. מטרתה ודרך ארגונה
החברתי של בית"ר. יחסי הצה"ר עם ההסתדרות הציונית ופרישתה ממנה.
שקיעת התנועה לאחר מות ז'בוטינסקי.