המאבק הצבאי והמדיני של הארגון הצבאי הלאומי באירופה (ינואר 1946 - ינואר 1949).

סימול עבודת המחקר : כ8 - 13

שם המחבר: תבין יעקב אלי
שנה לועזית: 1969
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

רקע - פעילות משלחת האצ"ל לפני מלחמת העולם השניה, חיילי האצ"ל
בצבא הבריטי, בבריחה, בחי"ל ובמפגש עם שארית הפליטה, הקמת הועד
לשחרור האומה, יחסי האצ"ל עם מוסדות הישוב והלח"י. מטרות
הפעילות בחוץ-לארץ.
מטה האצ"ל באירופה - הפעילות באיטליה, ההתקפה על השגרירות
הבריטית ברומא. המטה לגולה, פריז 1948-1947 - הקמתו ופעילותו,
מגבית קרן הברזל. יחסי המטה עם בית"ר והצה"ר, הלגיון היהודי,
הלח"י, ההגנה ומוסדות הישוב. פעילות צבאית ומדינית באירופה.
איסוף נשק, ההתארגנות לפלישה לארץ-ישראל, פרשת אלטלנה. המטה
לגולה 1949-1948 - פעילותו לאחר פרוץ מלחמת העצמאות, הקשרים עם
מרכז תנועת החרות והמפקדה בישראל, פרוק האצ"ל בירושלים והאצ"ל
בגולה.
נספחים שונים. רשימת כינויים וראשי-תבות.