Analysis of an Interest Group - The Emergency Committee to Save the Jewish People (July 1943 - August 1944)

סימול עבודת המחקר : כ8 - 8

שם המחבר: Ferman Yonah
שנה לועזית: 1965
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: מחקר

תוכן

ניתוח הרקע להקמת ועד החרום להצלת העם היהודי באירופה ופעילותו
תוך דגש על פעולות יחסי הצבור, השידול ( (LOBBYING וגיוס הכספים.
משלחת האצ"ל לארצות-הברית, הועד למען צבא עברי, תגובות להשמדת
יהודי אירופה בארצות-הברית 1943-1942, ועידת החרום להצלת העם
היהודי באירופה והקמת ועד החרום, התנגדות הקונפרנס היהודי
האמריקאי לועד החרום.