הישוב בתקופת העליה הרביעית (1929-1924) בחינה כלכלית ופוליטית

סימול עבודת המחקר : כ8 - 9

שם המחבר: גלעדי דן, עורך
שנה לועזית: 1968
שם המוסד : האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
סוג עבודת המחקר: דוקטורט

תוכן

השפעת הגומלין של הכלכלה והפוליטיקה בתקופת העליה הרביעית: המצב
הכלכלי והתפתחות המשק העברי, העירוני והחקלאי, בתקופה. המפלגות
בארץ-ישראל ומאבקיהן במסגרת מוסדות הישוב, בתחום המוניציפלי
ובשאלת העבודה - דגש על הצה"ר ואחדות העבודה. המשבר הכלכלי של
1927-1926, השפעת העליה הרביעית ומשבר זה על המפלגות. התפתחות
ההסתדרות הכללית. יחס ההסתדרות הציונית לעליה הרביעית. מקום
ממשלת המנדט בכלכלה הארץ-ישראלית.
נתונים סטטיסטיים ונספחים שונים.