THE NEW ZIONIST ORGANIZATION OF AMERICA - ITS AIMS PRINCIPLES AND POLICIES

סימול הספר : הצ"ח- 12

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: הצ"ח אמריקה
מקום ההוצאה: ניו-יורק
שנת ההוצאה הלועזית: 1944
שפה: אנגלית

תוכן

הצ"ח אמריקה, מטרותיה עקרונותיה ומדיניותה. הסיבות להקמת התנועה
הרביזיוניסטית, חילוקי הדעות בין ההסתדרות הציונית בראשות חיים
ויצמן וזאב ז'בוטינסקי בנוגע לחלוקת ארץ-ישראל, ההגבלות על העליה
היהודית, הדרך והקצב להגשמת הרעיון הציוני, הגישה החברתית-כלכלית
של התנועה הרביזיוניסטית, הסיבות לפרישה מההסתדרות הציונית והקמת
הצ"ח. הצ"ח - מטרותיה, מדיניות הפעולה שלה, תוכניתה לתקופת
המלחמה ולאחריה.