דמותו החינוכית של איש המחתרת.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 4

שם המחבר: לב-עמי שלמה
שנה לועזית: 1964
שם המוסד : אין
סוג עבודת המחקר: לא מוגדר

תוכן

הרקע לצמיחת המחתרת ולהתפלגותה. קוים אפיניים לאיש ההגנה 1920-
1937. ההבדלים בין איש ההגנה ואיש אצ"ל מבחינה חברתית אידאולוגית
ודרכי הגשמה. השוני בין אנשי אצ"ל ללח"י, ערכים משותפים.
נספחים: חוקת ההגנה, דברות האצ"ל, עיקרי הארגון של הפו"ש.