רציפות אידאולוגית, המקרה - חרות.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 3

שם המחבר: אלכסנדרוביץ סיני
שנה לועזית: 1968
שם המוסד : אוניברסיטת תל-אביב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

נסיון לבדוק באיזו מידה השתמרה האידאולוגיה שיצר זאב ז'בוטינסקי
בתנועה הרביזיוניסטית ובתנועת החרות. שיטת המחקר: בחינת נאומים
של חברי כנסת וניתוח שאלונים שמולאו על-ידי חברי חרות. הנושאים
הנחקרים: מלחמת המעמדות, הסתדרות העובדים, עליה, מדינת ישראל,
הסכסוך הישראלי-ערבי, שאלת עבר הירדן, האופוזיציה בישראל.