HISTORY OF REVISIONIST MOVEMENT

סימול הספר : רביז- 129

שם מחבר הספר: SCHECHTMAN JOSEPH B., BENARI YEHUDA
מוציא לאור: הדר
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1970
כרכים: 01
שפה: אנגלית
הערות: כרך ראשון - 1930-1925.

תוכן

התפתחות התנועה הרביזיוניסטית בשנים 1930-1925: הרקע להקמת
התנועה, המצע ותוכנית הפעולה, ארבע הועידות העולמיות הראשונות
של ברית הצה"ר והשתתפות הרביזיוניסטים בקונגרסים הציונים ה-י"ד
וה-ט"ו. היחסים עם ההסתדרות הציונית, תנועת העבודה והציונות
הדתית, המאבק נגד הסוכנות היהודית המאוחדת. תולדות הצה"ר הארץ-
ישראלי, יחסיו עם ההנהלה העולמית. השפעת מאורעות תרפ"ט על התנועה
הרביזיוניסטית. הקמת בית"ר, האידיאולוגיה שלה ופעולתה, בית"ר
הארץ-ישראלית. התנועה הרביזיוניסטית במדינות השונות.