BLUE-WHITE PAPERS - SURVEY OF THE REVISIONIST PROGRAMME

סימול הספר : רביז- 70

שם מחבר הספר: אין מחבר
מוציא לאור: ברית הצה"ר העולמית
מקום ההוצאה: לונדון
שנת ההוצאה הלועזית: 1935
שפה: אנגלית

תוכן

סקירה של המצע הרביזיוניסטי, תנועת הציונות המדינית - ברית הצה"ר
העולמית וצמיחתה, גישת התנועה הרביזיוניסטית לגבי מטרות הציונות,
התישבות ובעית יכולת הקליטה של ארץ-ישראל, ההתפתחות הפוליטית
של הציונות, היחס כלפי בריטניה, הגנה עצמית יהודית, היחס לערבים,
הגישה החברתית והתכנית הכלכלית, בית"ר, היחסים עם ההסתדרות
הציונית.