הצה"ר בני ברק, התכתבות עם הועד המרכזי של הצה"ר א"י

27.02.1931 - 26.07.1935

סימול התיק : ג 10 ד - 1

שייך לארכיון: הצה"ר בני ברק

תוכן

נושאים עיקריים: מגבית למען עיתון העם, בחירת ועד הסניף והחלטתו
לגשת לבניית בית ז'בוטינסקי, הזמנת זאב ז'בוטינסקי להנחת אבן
הפינה, מפעל הדינר, הכנות לועידה העולמית של ברית הצה"ר,
הכנות למישאל הצה"ר. הזמנות לישיבות והרצאות.
בתיק גם: חוזרים של מרכז הצה"ר א"י בנושא הרשמה מחדש של חברי
הצה"ר בא"י, מס להוצאות הועד המרכזי, חודש ההסתדרות והדינר,
הוראות לקראת הועידה הארצית של הצה"ר, מינוי ועדות הבחירות
הזמניות בסניפי הצה"ר ותפקידן, זכות הבחירה, הועדות הקונגרסאיות,
הבחירה, עריכת פרוטוקול הבחירות, פירוט מספר המנדטים לכל מדינה.