הצ"ח נשיאות לונדון, חוזרים שנשלחו למוסדות התנועה הרביזיוניסטית וחבריה - אנגלית

02.12.1936 - 07.03.1940

סימול התיק : ג 4 - 2/ 1

שייך לארכיון: הצ"ח נשיאות לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: מטרות הצ"ח שנוסחו בקונגרס היסוד בוינה וחלוקת
התפקידים במוסדות הנשיאות. הכנות לועידה העולמית השביעית של
הצה"ר והקונבנט העולמי, השינויים בחוקה שהתקבלו בועידה ושאלונים
לחברים. דיווחים על ישיבות הנשיאות. עניני תקציב, כספים, מינויים
וביקורת. דו"ח כספי על הוצאות הנשיאות. העברת קרן תל-חי לת"א
הוראות בנושא מפעל האיגרת ועריכת ועידות טריטוריאליות בסניפי
הצ"ח במדינות שונות, החלטת ועידת הצה"ר בוארשה לשנות את המבנה
הכלכלי. מחאה על יחס הבריטים להעפלה. הקשר עם ועדת פיל, כולל
ציטוטים ממכתבים. מחאה על גזר דין מוות שהוטל על שלמה בן-יוסף
ואברהם שיין. החלטת הרביזיוניסטים בא"י להצטרף לועד הלאומי.
פתיחת סניף של הנשיאות בארה"ב בעקבות המלחמה.