דינר משה, הנצחת שמו של וולף דינר, אחיו של משה דינר. התכתבות.

05.01.1961 - 07.06.1984

סימול התיק : פ 325 - 4

שייך לארכיון: דינר משה

תוכן

התכתבות עם: ועדת השמות של הרחובות בעירית תל-אביב; משרד הביטחון
המחלקה להנצחת החייל; משרד הביטחון הבריטי בלונדון; ועדת חיפושי
קברים של חללי המלחמות באנגליה.