גרינברג איבן, התכתבות עם THE JEWISH HERALD

12.12.1947 - 26.11.1963

סימול התיק : פ 265 - 6

שייך לארכיון: גרינברג איבן

תוכן

התכתבות עם הארי הורביץ.
נושאים עיקריים: משלוח מאמרים; גיוס כספים; עניני התנועה בדרום
אפריקה; על ביקורו של מנחם בגין; פוליטיקה עולמית והמצב בארץ
ישראל; גיוס העתונאים המתאימים למטרות התנועה.