גרינברג איבן, התכתבות עם נשיאות הצ"ח, ברית הצה"ר המאוחדת, ברית הצה"ר בדרום אפריקה

09.08.1943 - 31.07.1959

סימול התיק : פ 265 - 5

שייך לארכיון: גרינברג איבן

תוכן

נושאים עיקריים:המצב הכלכלי ופוליטי בנשיאות הצ"ח; עניני העתונות
עניני הועידה הראשונה של הצה"ר דרום אפריקה; תגובות לפרסומים
שונים.