מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250, - חוברת 6

01.10.1968 - 01.10.1968

סימול התיק : כ 7 ג - 6

שייך לארכיון: מוזיאון הלוחמים והפרטיזאנים, פרסומים - נמצא בספריה כע 250
סוג התאריך:

תוכן

אברהם (ארתור) ליקוורניק: 'דרך היסורים והגבורה של בית"ר
צ'רנוביץ' בשנות הדמים 1940-1944' מכתב שכתב מוריץ הורוביץ,
מפקד קן בית"ר בצ'רנוביץ', לנציב בית"ר ברומניה, ב-28/6/1940
המספר על כוננות הקן לקראת המלחמה, התארגנות הבית"רים בצ'רנוביץ,
פעולותיהם וגיוסם לעזרת הקהילה היהודית, קיצו של קן בית"ר
צ'רנוביץ'.
משה ירקוני: 'בית"ר סוסנוביץ והסביבה בתקופת השואה' כיבוש
סוסנוביץ ע"י הגרמנים, התארגנות מחתרתית של בית"ר שם, פעילות
היודנראט והחרמתו ע"י בית"ר, נפילתו של ליאון וולנר בידי הגסטפו.
אפרים ויכסלפיש: 'דפים מיומן קרבי - הקרב על ורשה' שחרור ורשה
ע"י הצבא הפולני ב-17/1/1945.
שלום רק: 'דמותו של לוחם - הגיבור היהודי מצ'רטקוב - דוד מאיר
ווסרמן הי"ד' קורות חייו של ווסרמן, מפקד המחתרת הבית"רית בגיטו
צ'רטקוב, בריחתו ממחנה בלזיץ, פעילותו ביערות כמפקד קבוצת
פרטיזנים.
ברוך ורקשטל: 'המועצה להנצחת גבורת בית"ר והתנועה הלאומית בשואה-
משימות ופעולות' סקירת הכינוס ה-11 של בית"ר למען הנצחת גבורת
בית"ר בשואה.
מסמך: מסמך סודי של יחידה מבצעית מס' 3, משטרת הביטחון בליטא,
מ-1/12/1941, בו מופיעה רשימת הנרצחים היהודים בליטא.