המפלגה הליברלית, סניף קרית מלאכי, התכתבות וקטעי עיתונות

01.01.1975 - 31.12.1983

סימול התיק : ה 3 - 22/ 78

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בין סניף קרית מלאכי למחלקה המוניציפלית בגח"ל בעניין
רשימת נבחרי המפלגה הליברלית למועצה המקומית, מועדון סניף קרית
מלאכי, כנס פעילים, נציגים למועצה המקומית, תוצאות הבחירות
המקומיות, תקציב ועניינים שוטפים.
בתיק גם: קטעי עיתונות בעניין בחירות למועצת קרית מלאכי ופרסומי
תעמולה לבחירות המקומיות.