המפלגה הליברלית, הוועידה החמישית - מושב ראשון, פרוטוקולים, החלטות וקטעי עיתונים

06.05.1980 - 08.05.1980

סימול התיק : ה 3 - 1/ 5/ 2

שייך לארכיון: המפלגה הליברלית

תוכן

גזרי עתונות בנושא הועידה החמישית של המפלגה הליברלית על מאבקי
ההנהגה, רשימת הצירים לועד החמישי.
פרוטוקולים של ישיבת הפתיחה לועידה החמישית ושל ישיבת הועידה
גופא בנושא: בחירת חברים לתפקידים במוסדות המפלגה, הקמת סניפים
מרכזיים, שינוי תקנון המפלגה ובנושאים ביטחוניים, מדיניים
וכלכליים.
החלטות הועידה בנוגע למדיניותה בנושאים: חוץ ובטחון,
קליטה, בריאות, כלכלה, עבודה, רווחה ובנושאים ארגוניים.
איגרת אל צירי הועידה החמישית בנושא האיחוד עם תנועת החרות.
סקירה בנושא ההיבטים הארגוניים במפלגה.