הסיעה בכנסת, חרות, הכנסת הרביעית, פרוטוקולים מישיבות הסיעה, כתב-יד

25.11.1959 - 22.12.1959

סימול התיק : ה 2 - 2/ 3

שייך לארכיון: הסיעה בכנסת

תוכן

נושאים נידונים: מגעים להקמת קואליציה, שותפות הסיעה בנשיאות
הכנסת, חברות בוועדות הכנסת, דיון בהצעת חוק יסוד: זכויות האדם
והאזרח, עניינים שוטפים של פעילות הסיעה.