הסיעה בכנסת, חרות, הכנסת השלישית, פרוטוקולים מישיבות הסיעה, הדפסות וכתב-יד

17.01.1956 - 30.09.1956

סימול התיק : ה 2 - 2/ 2

שייך לארכיון: הסיעה בכנסת

תוכן

נושאים נידונים: פרשת מכירת דירתו של לוי אשכול, פעילות הסיעה
בכנסת, הצעות לסדר היום- הבחירות של מפא"י בקרב המשטרה, הבזבוז
בנמל חיפה, המצב במפעלי האשלג. עמדת התנועה לגבי חוק ההסמכה (חוק
החזיר), תמיכה בהצעות אי-אמון בממשלה.