הסיעה בכנסת, חרות, הכנסת השלישית, פרוטוקולים מישיבות הסיעה, הדפסות וכתב-יד

10.08.1955 - 10.12.1955

סימול התיק : ה 2 - 2/ 1

שייך לארכיון: הסיעה בכנסת

תוכן

נושאים נידונים: שביתת הרופאים בקופת חולים לאומית, דרישה לכינוס
הכנסת לישיבה מיוחדת, הצעות לקיצור זמן הרכבת ממשלה וקואליציה,
השתתפות התנועה בתערוכה על העפלה, כנס לסיכום הבחירות, שאלת
נציגות הסיעה בנשיאות הכנסת, העלאת הצעות לסדר יומה של הכנסת,
נציגי הסיעה בוועדות הכנסת, מימון העליה מארצות צפון-אפריקה,
דיון בהצעות חוקים- חוק הדיינים, העלאת שכר בקטיף.