תנועת החרות, תוצאות הבחירות לכנסת השלישית ולרשויות המקומיות

27.07.1955 - 23.09.1955

סימול התיק : ה 1 - 14/ 3/ 8

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

דו"חות על תוצאות הבחירות לכנסת השלישית ולמועצה בסניפים השונים.
פירוט תוצאות הבחירות לכנסת השלישית.
סקירה מספרית על תוצאות הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות, שהוכנה
ע"י המזכירות הכללית של מרכז התנועה.
תדפיס מאמר של מנחם בגין לסיכום מערכת הבחירות.