תנועת החרות, הועידה הארצית השלוש עשרה - הועדה המכינה לעניני חינוך ותרבות

21.11.1976 - 02.12.1976

סימול התיק : ה 1 - 13/ 13/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקולים מישיבות הועדה. החלטות הועדה לעניני חינוך ותרבות.
רשימת שמות חברי הועדה.