תנועת החרות, הועידה הארצית השתים עשרה - ועדת המנדטים

17.12.1974 - 12.01.1975

סימול התיק : ה 1 - 13/ 12/ 23

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

התכתבות בנושא חלוקת מנדטים לסניפים לקראת הועידה, ערעורים על
תוצאות בחירות בסניפים.
החלטות ועדת המנדטים.
רשימת שמות חברי ועדת המנדטים.