תנועת החרות, הועידה הארצית האחת עשרה - הועדה המכינה לעניני מישטר וחוקה

17.10.1972 - 05.11.1972

סימול התיק : ה 1 - 13/ 11/ 5

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

הצעות הועדה המכינה בנושא מישטר וחוקת המדינה.
פרוטוקולים מישיבות הועדה.
רשימת מועמדים לועדה המכינה למישטר וחוקה.