תנועת החרות, הועידה הארצית התשיעית, ועדות המשנה - התכתבות, רשימות, המלצות

31.10.1967 - 05.05.1968

סימול התיק : ה 1 - 13/ 9/ 10

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בנושא ארגון ועדות המשנה והרכבן.
הצעות ועדת המשנה להסברה ועתונות, ועדת המשנה ליחסים בין
מפלגתיים ולבעיות ההסתדרות הציונית והועדה לעניני כלכלה וקליטת
עליה. המלצות ועדת הנוער והספורט.
רשימת שמות חברי ועדות הועידה.
הזמנות לישיבות ועדות המשנה.