תנועת החרות, הועידה הארצית השביעית - פרוטוקולים

20.01.1963 - 23.01.1963

סימול התיק : ה 1 - 13/ 7/ 4

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

פרוטוקול ישיבת הפתיחה של הועידה הארצית השביעית.
פרוטוקולים של מועצת הנוער והספורט, ועדת החינוך והתרבות, ועדת
המנדטים והועדה לארגון וחוקה.
הצעות לחוקת תנועת החרות.