תנועת החרות, הועידה הארצית השלישית, ועדות הבחירות המקומיות - פרוטוקולים, התכתבות

22.03.1954 - 19.04.1954

סימול התיק : ה 1 - 13/ 3/ 4

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות עם סניפים בנושא בחירת הצירים לועידה הארצית השלישית.
פרוטוקולים של ועדות הבחירות המקומיות המדווחים על בחירת צירי
הסניפים לועידה.