תנועת החרות, בחירות לועידה הראשונה - חוזרים, התכתבות, רשימות בוחרים

23.02.1949 - 14.06.1949

סימול התיק : ה 1 - 13/ 1/ 1

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות וחוזרים בנושאי ארגון לקראת הועידה הראשונה של תנועת
החרות ובחירת ציריה.
הצעה לתקנות הבחירות לועידת היסוד של תנועת החרות.
רשימות המועמדים מהסניפים לועידת היסוד. רשימת הצירים לועידה
הראשונה של תנועת החרות. רשימת הבוחרים לועידת היסוד.
טפסי פרוטוקול של מהלך הבחירות בסניפים.