תנועת החרות, סניף חיפה - התכתבות

01.01.1958 - 09.12.1960

סימול התיק : ה 1 - 9/ 45/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עריכת בחירות בסניף, פעילות
הסברה, עניני תקציב וכספים.