תנועת החרות, סניף חדרה - התכתבות

27.03.1973 - 04.11.1977

סימול התיק : ה 1 - 9/ 43/ 2

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בעניני ארגון ומינהלה, פניות אל מרכז התנועה בבקשות
שונות, דיווחים על פעילות הסניף, עריכת בחירות בסניף, עניני
תקציב. פרוטוקולים מישיבות ההנהלה ומועצת הסניף.