תנועת החרות, תיקון חוק מס הכנסה - התכתבות

27.10.1954 - 06.03.1955

סימול התיק : ה 1 - 8/ 10

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

התכתבות בנושא הפעילות סביב הצעת התיקון לחוק מס הכנסה.
חוזר בנושא סיכומי מפעל אגרות מס הכנסה.
חומר הסברה לגבי הצעת חוק לתקון דרכי גביית המיסים ותיקון חוק
מס הכנסה.
הצעה לתיקון ליקויים בהערכת מס הכנסה ולהגברת היעילות המשרדית.
ניב הסוחר, בטאון האגף לסוחר ולמעמד הבינוני ליד תנועת החרות.
רשימות שמיות.