תנועת החרות, ועדת הסקר להסתדרות העובדים הלאומית ולקופת חולים לאומית

01.01.1954 - 31.12.1955

סימול התיק : ה 1 - 8/ 7

שייך לארכיון: תנועת החרות
סוג התאריך: משוער

תוכן

מבנה ועדת הסקר, תפקידיה ודרכי פעולתה.
פרוטוקולים מישיבות הועדה בעניני ארגון, מינהלה ותכניות עבודה.