תנועת החרות, הסוכנות היהודית - התכתבות

22.06.1954 - 13.04.1959

סימול התיק : ה 1 - 6/ 20

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

נושאים עיקריים: טיפול בבקשות אישיות. בקשות להקצאת חלקות אדמה
להקמת מבנים בשטח המעברות. עריכת מגבית לקרן היסוד. עניני עליה.
הקצבות למפלגות מכספי המגביות המאוחדות. השתתפות נציגי תנועת
החרות במוסדות הסוכנות היהודית.