תנועת החרות, משרד הפנים - התכתבות והצעת תקציב

18.05.1954 - 14.07.1961

סימול התיק : ה 1 - 6/ 14

שייך לארכיון: תנועת החרות

תוכן

בירור עניני המוסלמים. טיפול בבקשות אישיות. לקראת הבחירות
לכנסת השלישית. בקשות למתן היתרי יציאה מן הארץ. הרכב הנהלת
תנועת החרות.
הצעת תקציב של המועצה האזורית אלונה.
הערות לחוק הדיינים.