הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ, עמדת הבריטים כלפי מדינת ישראל, התכתבות P.R.O. Foreign Office, British Attitude Towards State of Israel

31.12.1949 - 11.11.1950

סימול התיק : כ 20 ב - 232

שייך לארכיון: הארכיון הבריטי P.R.O משרד החוץ

תוכן

סימול מקורי - 371/81923 ;FO 371/82508 ;FO
FO 371/82633 ;FO 371/82623
התכתבות של משרד החוץ הבריטי והנציגות הבריטית בישראל לגבי
התפתחות המדינה, מהלך חקירת רצח ברנדוט ולכידת הרוצחים, סקירת
יחס המדינות הערביות למדינת ישראל, יחס בריטניה ונציגי משרד החוץ
למדינת ישראל- הגבלות על הענות להזמנות לירושלים מטעם גופים
ממשלתיים.
(העתקים מצולמים)